Tingimused

Baka OÜ, registrikoodiga 12395222 (edaspidi poe omanik) ja klient, kes vormistab lihased.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi klient), on kokku leppinud järgnevas:

 
1. Üldsätted
 
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutamistingimustes kokkulepitust. 
1.2. Poe omanikul on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi. 
1.3. Poe omanikul on õigus ühepoolselt muuta Kasutamistingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult kliendile.
 
2. Tooted ja ostu sooritamine
 
2.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides. 
2.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe omanik kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab makstud raha. Kliendile tagastatakse raha mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
2.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. 
2.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele. 
2.5 Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe omanik ei vastuta täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
 
3. Hinnad
 
3.1. Kõik e-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu. 
3.2. Poe omanikul on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub poe omanik tarnima kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
 
4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
 
4.1 Klient valib endale sobiva transpordi viisi olemasolevate vahel (SmartPOST, DPD, Omniva)
4.2 Poe omanik ja klient võivad kokku leppida mõlemale sobiliku alternatiivse kaupade kohaletoimetamise meetodi.
4.3 Poe omanik on kohustatud kauba teele saatma 24 tunni jooksul pärast kauba eest tasumise kinnituse laekumist, kui tootel ei ole märgitud pikemat tarneaega.
 
5. Lepingust taganemine
 
5.1 Kui klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub klient sellest võimalikult kiiresti poe omanikule kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil [email protected]. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon). 
5.2 Kui taganemisavaldus jõuab poe omanikuni peale poe omaniku poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutamistingimuste peatükile „Tagastusõigus”.
5.3 Poe omanik kannab kliendile tasutud summa tagasi mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. 
5.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine poe omanikule.
 
6. Tagastusõigus
 
6.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. 
6.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. 
6.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega kaupadele. 
6.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada tagastamissoov e-posti aadressile [email protected]
6.5 Tagastamisel kantakse kliendile raha tagasi mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist. 
6.5 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine poe omanikule. 
6.6 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste punktides 6.2 – 6.4 toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule. Hoiustamise või kliendile toote tagastamisega seotud kulud katab klient.
 
7. Isikuandmed ja nende kasutamine
 
7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku poe omanikule enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kliendile.
7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.
7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, aadress, asula või linn, telefoninumber,  tarnimisviis, kasutatud makseviis)
7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.6. Poe omanik kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.7. Poe omanik jätab endale õiguse edastada klienti puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.9. Klient annab poe omanikule nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.10. Klient annab poe omanikule nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.  
 
8. Kasutamistingimused
 
8.1. Kasutamistingimustes toodud tingimustega tutvumine on kliendile kohustuslik.
8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen läbi lugenud Kasutamistingimused ning nõustun nendega”, nõustub klient, et on tutvunud ja aru saanud Kasutamistingimustes toodud tingimustest ning arvestab nendega.
 
9. Pretensioonide käsitlemise kord
 
9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks klient säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud poe omaniku e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib poe omanik probleemi lahendamata jätta.
9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
9.4. Ekspertiisi teostab poe omanik või toote valmistanud firma  esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
9.5. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole poe omaniku poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui poe omanik tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab poe omanik endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.
9.8. Kliendil on võimalus pöörduda Eestis tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjon poole probleemidega, mis ei saa lahendatud.